Όροι Χρήσης

Το Mr. Rantevou είναι μια υπηρεσία διαχείρισης και υπενθύμισης ραντεβού με τηλέφωνο και SMS.
Αυτοί οι όροι χρήσης ("Όροι") καλύπτουν την χρήση και την πρόσβασή σας στην υπηρεσία Mr. Rantevou.gr, στο λογισμικό πελάτη, στους τυχόν παρεχόμενους εξυπηρετητές και στις ιστοσελίδες μας ("Υπηρεσία" ή "Mr. Rantevou.gr").
Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στους παρόντες Όρους Χρήσης, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
1.α. «πάροχος»: ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση ο οποίος εξασφαλίζει στον συνδρομητή το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας Mr. Rantevou καθώς και του συνοδευτικού λογισμικού της.
1.β. «συνδρομητής»: ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση ο οποίος κάνει συνδρομητική χρήση του Mr. Rantevou και έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει.
1.γ. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
1.δ. «επεξεργασία (ενν. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εγγραφή και η πρόσβαση του «συνδρομητή» στη συνδρομητική υπηρεσία Mr. Rantevou. Το Mr. Rantevou είναι μια υπηρεσία διαχείρισης και υπενθύμισης ραντεβού με τηλέφωνο και SMS, με την οποία:
2.α. Ο «συνδρομητής» ορίζει και διαχειρίζεται τα ραντεβού του μέσω της ιστοσελίδας και η υπηρεσία καλεί τους πελάτες του στο τηλέφωνο ή τους στέλνει SMS για να τους υπενθυμίσει το ραντεβού τους.
2.β. Με την τηλεφωνική υπενθύμιση, προσφέρεται η δυνατότητα στον πελάτη του «συνδρομητή» να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει το ραντεβού, ή και να ζητήσει από τον «συνδρομητή» να επικοινωνήσει μαζί του (λόγου χάρη στην περίπτωση αλλαγής της ώρας). Ο «συνδρομητής» βλέπει την επιλογή απευθείας στη σελίδα της υπηρεσίας.
2.γ. Ο «συνδρομητής» έχει μέσα από τη σελίδα του πρόσβαση σε ημερολόγιο (calendar) στο οποίο προσθέτει τα ραντεβού του και τις υπηρεσίας που θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια αυτών. Η χρήση της υπηρεσίας (προσθήκη ραντεβού, υπηρεσιών και ρύθμιση των υπενθυμίσεων) γίνεται μέσα από την σελίδα του Mr-Rantevou.gr, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση https://mr-rantevou.gr.
Στην καρτέλα του κάθε ραντεβού, μπορεί να ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης, τα στοιχεία του πελάτη του, τις πληροφορίες των υπηρεσιών που θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια του ραντεβού καθώς και τους τρόπους υπενθύμισης. Επίσης, η καρτέλα του κάθε ραντεβού περιέχει το ιστορικό ειδοποιήσεων της συνάντησης (ημερομηνία, ώρα και περιγραφή) καθώς και την κατάσταση του ραντεβού. Η κατάσταση του ραντεβού ορίζεται από την επιλογή του καλούντα στις τηλεφωνικές ειδοποιήσεις (επιβεβαίωση, ακύρωση ραντεβού, κλπ.) και από τις ενέργειες του συστήματος (λ.χ. αποστολή SMS).
Οι τρόποι υπενθύμισης ενός ραντεβού είναι η υπενθύμιση με τηλεφωνική κλήση και η υπενθύμιση με SMS. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικά σενάρια υπενθύμισης, ανάλογα με τις ανάγκες του «συνδρομητή» και της επιχείρησής του, τα οποία δημιουργούνται από τον «πάροχο».
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο «πάροχος» δηλώνει την προστασία των δεδομένων απορρήτου που συλλέγονται από τον ίδιο και που προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση του χρήστη της υπηρεσίας.
3.α. Τα δεδομένα που συλλέγονται. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον «πάροχο» είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση της υπηρεσίας και μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Το όνομα και το επώνυμό του «συνδρομητή», η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.
Πληροφορίες των υπηρεσιών που προσφέρονται και εκτελούνται στους πελάτες του «συνδρομητή».
Πληροφορίες των συνεργατών και υπαλλήλων του «συνδρομητή».
Διαπιστευτήρια. Κωδικοί πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στον λογαριασμό.
Τα στοιχεία τα οποία ανεβάζει ο «συνδρομητής» στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, το περιεχόμενο των οποίων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου.
3.β. Δέσμευση νομιμότητας επεξεργασίας. Σε συμμόρφωση με τον GDPR (General Data Protection Regulation)- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], ο «πάροχος» της υπηρεσίας βεβαιώνει τον συνδρομητή για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα.
Η ανωτέρω συντελούμενη επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, λειτουργώντας αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και -επιπλέον- προστατεύει τα συμφέροντα του χρήστη εξατομικεύοντας το περιεχόμενο και διευκολύνοντας την επικοινωνία με τον «πάροχο» και με την τεχνική υποστήριξη.
3.γ. Ο «πάροχος» έχει πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία εισάγει ο «συνδρομητής». Για το λόγο αυτό, ο «συνδρομητής» οφείλει να εισάγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων στην εφαρμογή, μόνο εφ’ όσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την καλή λειτουργία της επιχείρησης του και έχει ενημερώσει προηγουμένως τον τρίτο για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τον «πάροχο». Διαφορετικά ο «συνδρομητής» συνδρομητής οφείλει να μην εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων στην υπηρεσία.
3.δ. Ασφάλεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι ασφαλή και δεν μπορούν να τα δουν τρίτα πρόσωπα, καθώς μεταφέρονται κρυπτογραφημένα (encrypted at transit). Οι servers της υπηρεσίας βρίσκονται σε data centers που έχουν όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ασφαλείας (PCI-DSS, ISO 27001, ISO 27018 κλπ). Το σύνολο της επικοινωνίας με τους servers της υπηρεσίας είναι κρυπτογραφημένη, που σημαίνει ότι ουδέν τρίτο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα δεδομένα πέρα από τους συμβαλλόμενους της παρούσας σύμβασης.
3.ε. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. ο «συνδρομητής» έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εξάγει τα δεδομένα του και να τα μεταφέρει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για την εξαγωγή των δεδομένων, ο «συνδρομητής» μπορεί να επικοινωνήσει με τον «πάροχο».
Ο «πάροχος» βεβαιώνει ότι δεν θα γίνει ουδεμία πώληση, μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων από τον «συνδρομητή» και ότι δεν θα εκμεταλλευτεί τα δεδομένα αυτά για διαφημιστικούς σκοπούς.
3.στ. Διαγραφή των δεδομένων. Ο «συνδρομητής» δύναται να διαγράψει ο ίδιος τα δεδομένα τα οποία έχει καταχωρήσει. Τα δεδομένα αυτά, κατά τη διαγραφή τους, καταστρέφονται. Σε περίπτωση που ο «συνδρομητής» ζητήσει γραπτώς να διαγραφούν τα δεδομένα του, υπεύθυνος για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι ο «πάροχος», ο οποίος έχει στη διάθεσή του ένα (1) μήνα για να απαντήσει επί εκάστου γραπτού αιτήματος του «συνδρομητή» και να προχωρήσει στη διαγραφή των δεδομένων του τελευταίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για άλλους δυο (2) μήνες για πολύ σπουδαίο λόγο.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «συνδρομητή» θα αποθηκεύονται μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά τη λήξη της συμβάσεως και στη συνέχεια θα διαγράφονται, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανανέωση της συνδρομής. Κατά τη διαγραφή τους, τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται.
3.ζ. Συναίνεση. Η αποδοχή της παρούσας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων του «συνδρομητή», η οποία δεν αίρεται κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, εκτός αν ο «συνδρομητής» επιθυμεί να υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τούτο στον «πάροχο», ο οποίος δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του «συνδρομητή» και δηλώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, εκτός εάν λάβει τη ρητή συναίνεση του «συνδρομητή» προς τούτο.
3.η. Ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης. Ο «πάροχος» υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων για τυχόν παραβιάσεις εντός 72 ωρών από τη στιγμή που τις αντιλήφθηκε, εάν υπάρχει περίπτωση να έχουν επιπτώσεις σε δικαιώματα φυσικών προσώπων. Εάν η παραβίαση συνιστά υψηλό κίνδυνο για τον «συνδρομητή», τότε ο «πάροχος» πρέπει να τον ενημερώνει χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Αν αποκαλυφθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λόγω κακής χρήσης από τον «συνδρομητή», ο «πάροχος» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ως άνω επεξεργασία, ούτε για οποιαδήποτε διάρρευση της ανωτέρω πληροφορίας η οποία οφείλεται σε κακή χρήση της εφαρμογής από τον «συνδρομητή».
3.θ. Αποποίηση ευθύνης για κακή χρήση «συνδρομητή». Ο «συνδρομητής» δύναται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία και επεξεργαζόμενος προσωπικά δεδομένα τρίτων. Για τις περιπτώσεις αυτές ο «πάροχος» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη συμμόρφωση του συνδρομητή στους κανονισμούς και νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, ο «πάροχος» δεν ευθύνεται για την υποχρέωση ενημέρωσης του συνδρομητή στους τρίτους χρήστες της υπηρεσίας όσον αφορά στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και δεν ευθύνεται για παραβίαση αυτών από την πλευρά του συνδρομητή προς τους τρίτους. Η καλή χρήση της υπηρεσίας επαφίεται στον «συνδρομητή», ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας και των συμφωνιών που συνάπτει με τρίτα πρόσωπα.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
4. α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο «πάροχος» υποχρεούται να παράσχει την υπηρεσία σε κατάσταση λειτουργική και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του αιτούντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Υποχρεούται να παράσχει τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση που εμφανιστεί πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας. Δεν έχει την υποχρέωση αυτή στην περίπτωση προβλήματος που αφορά αποκλειστικά τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο «συνδρομητής» για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία (desktop, laptop, smartphone, tablet κλπ.).
Ο «πάροχος» δεν ευθύνεται για την καλή ή κακή χρήση της εφαρμογής από τον «συνδρομητή» και για ζημία που προκλήθηκε από πλημμελή χρήση, κακή χρήση και απαλλάσσεται από την ευθύνη για αμέλεια.
Ο «πάροχος» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβράδυνση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του «συνδρομητή» που οφείλεται σε ηλεκτρονική ενημέρωση του προγράμματος.
4. β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ο «συνδρομητής» αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία εφόσον συμφωνήσει απόλυτα και ανεπιφύλακτα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Ο «συνδρομητής» με την παρούσα δηλώνει ότι βρίσκει την υπηρεσία της απολύτου αρεσκείας του και αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της υπηρεσίας, ευθυνόμενος για την καλή χρήση της.
Ο «συνδρομητής» συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία υπενθύμισης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και ισχύοντες νόμους και θα λαμβάνει την άδεια των προσώπων πριν τους αποστείλει υπενθυμίσεις μέσω της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος ο «πάροχος» για τον τρόπο που ο «συνδρομητής» χρησιμοποιεί την υπηρεσία υπενθύμισης.
Στην περίπτωση που ο «συνδρομητής» χρησιμοποιεί την υπηρεσία δοκιμαστικά, χωρίς να έχει καταβάλει το συνολικό ποσό της μηνιαίας συνδρομής, ο «πάροχος» μπορεί να του διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο «πάροχος» είναι διαθέσιμος για την τεχνική υποστήριξη και τα προβλήματα που αφορούν την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. Η τεχνική υποστήριξη δύναται να παρέχεται τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Απαίτηση του «συνδρομητή» για δια ζώσης παροχή υποστήριξης, εφ’ όσον αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο, δύναται να φέρει επιπρόσθετη χρέωση.
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ
Οι ενημερώσεις στις εφαρμογές της υπηρεσίας λαμβάνουν χώρα από τον «πάροχο» σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων, αλλά και για τη βελτίωση της λειτουργίας της εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο «συνδρομητής» αρνηθεί ενημερώσεις της υπηρεσίας ή των συνοδευτικών εφαρμογών της ή αρνηθεί την καλή χρήση της υπηρεσίας όπως του υποδεικνύεται από τον «πάροχο», ο τελευταίος δύναται να του διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι αυτός να συμμορφωθεί.
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η υπηρεσία Mr. Rantevou είναι μια καινοτόμος υπηρεσία, η οποία παρέχει στο χρήστη της μοναδικές στην αγορά δυνατότητες χειρισμού των ραντεβού κάθε είδους γραφείου ή επιχείρησης. Ο δημιουργός της υπηρεσίας διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από μόνη τη δημιουργία της ανωτέρω υπηρεσίας και των εφαρμογών της. Απαγορεύεται η αντιγραφή της υπηρεσίας και ειδικότερα κάθε αναπαραγωγή, διάδοση, αποθήκευση και εν γένει οποιαδήποτε χρήση του από τρίτο χωρίς τη γραπτή άδεια του «παρόχου».
8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
8. α. Εγγυήσεις και δήλωση αποποίησης. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους ή πρόσθετους όρους, ούτε ο «πάροχος» αλλά ούτε οι προμηθευτές ή οι διανομείς του δεσμεύονται σχετικά με την υπηρεσία, το περιεχόμενό της, τις συγκεκριμένες λειτουργίες της, την αξιοπιστία της, τη διαθεσιμότητά της ή τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών του «συνδρομητή». Η υπηρεσία παρέχεται ως έχει, χωρίς καμία εγγύηση, όπως η σιωπηρή εγγύηση περί εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
8. β. Ευθύνη για την υπηρεσία. Ο «πάροχος», οι προμηθευτές του και οι διανομείς του, δεν ευθύνονται για απολεσθέντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα, οικονομικές απώλειες ή έμμεσες, ειδικές, αποθετικές, υποδειγματικές ή ποινικές ζημιές. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του «παρόχου», των προμηθευτών και των διανομέων του, για οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, περιορίζεται στο ποσό που καταβλήθηκε για την χρήση της υπηρεσίας για μία περίοδο χρέωσης, ή κατ’ επιλογή του «παρόχου», στην εκ νέου παροχή της υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο «πάροχος» δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.
8. γ. Εταιρική χρήση της υπηρεσίας. Εάν ο «συνδρομητής» χρησιμοποιεί την υπηρεσία εκ μέρους μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση αποδέχεται τους όρους της παρούσας σύμβασης.
8. δ. Δικαίωμα αποζημίωσης. Ο «συνδρομητής» θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει τον «πάροχο» και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτού, αλλά και οποιονδήποτε διαδεχθεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του «παρόχου» που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας που εγείρεται εξαιτίας της χρήσης της υπηρεσίας ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.
9. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ποσό πληρωμής της υπηρεσίας ορίζεται από το συνδρομητικό πλάνο που επιλέγει ο «συνδρομητής» κατά την έναρξη της συνδρομής του. Ο «συνδρομητής» δύναται να αλλάξει συνδρομητικό πλάνο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση μη πληρωμής της συνδρομής της υπηρεσίας, ο «πάροχος» μπορεί διακόψει την πρόσβαση του «συνδρομητή» στην υπηρεσία οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
10. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο συμβαλλόμενος εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη σύμβαση, σε περίπτωση που ο «πάροχος» αλλάξει νομική μορφή, μεταβιβάσει τα δικαιώματά του σε άλλον, προσχωρήσει σε άλλο νομικό πρόσωπο ή πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στη νομική του μορφή.
Mr. Rantevou is a product of
Zen17 Digital LLC
416 East Central Blvd,
07650 Palisades Park,
New Jersey, USA